13. maj (petak) - SALA II

08:00 - 10:00
Trauma natkoljenice i nadlaktice
Moderatori: Mirza Bišćević, Goran Tulić, Marko Ilić

08:00 - 08:12
Slawa Miller (Günzburg, Njemačka)
Organizacija hitne pomoći u Njemačkoj

08:12 - 08:24
Goran Tulić (Beograd, Srbija)
Odložena definitivna fiksacija preloma - Bless or mess?

08:24 - 08:31
Mirza Bišćević (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
Klin vs. ploča kod loma dijafize femura – desetogodišnji rezultati

08:31 - 08:38
Želimir Jovanović (Beograd, Srbija)
Intramedularna osteosinteza kao metod zbrinjavanja ekstrakapsularnih preloma proksimalnog okrajka femura

08:38 - 08:45
Milan Milović (Vrbas, Srbija)
Naša iskustva u lečenju trohanternih preloma proksimalnim femoralnim klinom

08:45 - 08:52
Marko Simić (Beograd, Srbija)
Lečenje preloma vrata butne kosti i posledične osteonekroze glave butne kosti upotrebom cefalomedularnog klina i vaskularizovanog mišićnog grafta : prikaz slučaja

08:52 - 08:59
Nenad Trbović (Beograd, Srbija)
Hirurško lečenje preloma platoa tibije sa posebnim osvrtom na prelome posteriorne kolumne

08:59 - 09:09
Marko Ilić (Beograd, Srbija)
Hirurško lečenje frakture distalnog humerusa

09:09 - 09:16
Nenad Trbović (Beograd, Srbija)
Prelomi proksimalnog dela humerusa, hirurški modaliteti lečenja osteosinteza/artroplastika – prikaz serije slučajeva

09:16 - 09:23
Bojan Kuzmanović (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
Hirurško liječenje preloma proksimalnog humerusa LCP pločom

09:23 - 09:30
Milan Majkić (Novi Sad, Srbija)
Funkcionalni rezultati hirurškog lečenja preloma gornjeg okrajka nadlakatne kosti

09:30 - 09:37
Andreja Gavrilovski (Skopje, Sjeverna Makedonija)
Functional results after surgical teratment of proximal humeral fractures with Phylos plate


10:00 - 10:20 Kafe pauza


10:20 - 12:20
Sesija medicinskih sestara i tehničara

Moderatori: Sandra Bijelić, Smilja Marinković, Anita Tasić

10:20 - 10:35
Smilja Marinković (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
Standardni operativni postupci u sestrinstvu za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite  15 min.

10:35 - 10:55
Mihaela Ninić, Matija Fresl (Lohman Rausher)
Sigurnost u operacionoj sali  15+5 min.

10:55 - 11:15
Džana Ribić (Johnson&Johnson)
Hirurški konci u ortopediji  15+5 min.

11:15 - 11:30
Sandra Bijelić (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
Instrumentarka u ortopedskom hirurškom timu  12+3 min.

11.30 - 11:45
Anita Tasić (Niš, Srbija)
Rizici okoline i prevencija padova osoba starije životne dobi  12+3 min.

11:45 - 12:05
Dragan Janković (Beograd, Srbija)
Koštani cement i moderne tehnike cementiranja  15+5 min.

12:05 - 12:20
Smilja Marinković (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
Vodjenje medicinske dokumentacije  12+3 min.


12:30 - 13:30
Endoproteza ramena

Moderatori: Nikola Čičak, Ivan Micić

12:30 - 12:42
Nikola Čičak (Zagreb, Hrvatska)
Proteze ramena: indikacija i očekivani rezultat

12:42 - 12:54
Ivan Micić (Niš, Srbija)
Shoulder hemiarthroplasty for proximal humeral fracture

12:54 - 13:01
Benjamin Marjanovič (Ankaran, Slovenija)
Future of total shoulder arthroplasty

13:01 - 13:08
Nenad Petkov (Skopje, Sjeverna Makedonija)
Importance of muscle balance in reverse shoulder arthroplasty

13:08 - 13:30
Novak Jovanović (Kragujevac, Srbija)
Frakture proksimalnog okrajka humerusa - reverzna proteza


13:30 - 14:30 Ručak


15:00 - 16:45
Tumori i infekcije

Moderatori: Petar Cvijić, Aleksandar Đorđević, Slađan Timotijević

15:00 - 15:12
Aleksandar Đorđević (Beograd, Srbija)
Ekstraartikularne resekcije

15:12 - 15:22
Jovan Grujić (Novi Sad, Srbija)
Računarsko modeliranje nadlaktice i tumorske endoproteze zgloba ramena

15:22 - 15:29
Nedim Smajić (Tuzla, Bosna i Hercegovina)
Tretman patološkog preloma dijafize femura sa lcp pločom i koštanim granulama

15:29 - 15:36
Tarik Bujaković (Tuzla, Bosna i Hercegovina)
Minimalno invazivna hirurška tehnika liječenja osteoid osteoma vrata butne kosti

15:36 - 15:43
Hari Jurdana (Rovinj, Hrvatska)
Rezultat liječenja hodrosarkoma proksimalne tibije primjenom segmentalne resekcije i rekonstrukcije masivnim homolognim koštanim transplantatom

15: 43 - 15:50
Nikola Bogosavljević (Beograd, Srbija)
Patološki prelomi - rešavanje metodom stabilizacije

15:50 - 15:57
Bojan Petrović (Beograd, Srbija)
Patološki prelomi - rešavanje metodama aloartroplastike

15:57 - 16:07
Slađan Timotijević (Beograd, Srbija)
A pre-formed antibiotic-loaded acrylic cement spacer. Chronic periprosthetic joint infections of the hip and knee. Two-stage replacement arthroplasty

16:07 - 16:14
Petar Cvijić (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
Tretman periprostetičnih infekcija

16:14 - 16:21
Andreja Baljozović (Beograd, Srbija)
Protokol dijagnostikovanja i lečenja periprotetskih infekcija

16:21 - 16:28
Severin Žujo (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
Zastupljenost mikroorganizama uzročnika infekcija operativnog mjesta na odjeljenjima ortopedije i traumatologije i antimikrobna osjetljivost/rezistencija izolata


16:45 - 17:05 Kafe pauza


17:05 - 18:20
Artroskopija ramena

Moderatori: Boris Poberaj, Benjamin Marjanovič

17:05 - 17:15
Boris Poberaj (Ankaran, Slovenija)
Important factors in patient selection for rotator cuff repair

17:15 - 17:25
Benjamin Marjanovič (Ankaran, Slovenija)
How to manage irreparable rotator cuff tears

17:25 - 17:32
Semin Bećirbegović (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
Decision making shoulder instability

17:32 - 17:42
Dragana Dragičević-Cvjetković (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
Skapularna diskinezija i propriocepcija kod pacijenata nakon artroskopske prednje stabilizacije ramena

17:42 - 17:49
Milan Tošić (Novi Sad, Srbija)
Prikaz rezultata operativnog lečenja prednje nestabilnosti ramena na klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Novom Sadu

17:49 - 17:56
Dženan Jahić (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
Subacromial Spacer Implantation in Patients with Massive Irreparable Rotator Cuff Tears: 3-year follow-up


od 20:30  Večera

Newsletter prijava