12. maj (četvrtak) - SALA II

14:00 - 15:10
Mladi ortopedi govore "Next gen"

Moderatori: Harun Đozić, Stanislav Palija, Želimir Jovanović

14:00 - 14:05
Harun Đozić (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
Prediktivne vrijednosti funkcionalnog statusa, pratećih bolesti i vrste liječenja na ishod liječenja starijih pacijenata nakon prijeloma kuka

14:05 - 14:10
Marko Dimitrijević (Beograd, Srbija)
Sistem dvostruke mobilnosti u primarnoj i revizionoj artroplastici kuka

14:10 - 14:15
Bojan Miholjčić (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
Reviziona artroplastika kuka i koljena - odabrani prikaz slučajeva

14:15 - 14:20
Marko Vujačić (Beograd, Srbija)
Upotreba poroznih metalnih augmenata u lečenju acetabularnih koštanih defekata

14:20 - 14:25
Aleksandar Jevtić (Beograd, Srbija)
Zbrinjavanje preloma diafize humerusa intramedularnim klinom - mašina za nezarastanje

14:25 - 14:30
Želimir Jovanović (Beograd, Srbija)
Primarna subtalarna artodeza kao metoda lečenja kominutivnih dislociranih intraartikularnih preloma kalkaneusa

14:30 - 14:35
Milan Jovanović (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
Korektivni zahvati kod loše sraslih preloma distalnog radijusa

14:35 - 14:40
Harun Đozić (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
Funkcionalni status pacijenta sa prijelomom kuka i mortalitet

14:40 - 14:45
Edin Mešanović (Mostar, Bosna i Hercegovina)
Sigurnost fiksacije AO-OTA 31-A1 i A2 pertrohanternih preloma femura koristeći DHS sa 2 i 4 šarafa

14:45 - 14:50
Fikret Fajić (Mostar, Bosna i Hercegovina)
Usporedba DHS i PFN u fiksaciji stabilnih intertrohanternih preloma femura

14:50 - 14:55
Mladen Petić (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
Fulkerson osteotomija tibijalnog tuberukuluma

14:55 - 15:00
Mahir Moro (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
Degenerativa horizontalna ruptura medijalnog meniskusa kod starijih pacijenata artroskopija, da ili ne?


15:15 - 16:20
Prikazi slučajeva

Moderatori: Marko Ostojić, Bojan Kuzmanović, Marko Simić

15:15 - 15:25 (5 min. predavanje + 5 min. diskusija)
Bojan Kuzmanović (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
Posteriorna luksacija ramena

15:25 - 15:35 (5 min. predavanje + 5 min. diskusija)
Želimir Jovanović (Beograd, Srbija)
Primarna talonavikularna artrodeza kod pacijenta sa izolovanim kominutivnim prelomom navikularne kosti i glave talusa – prikaz slučaja

15:35 - 15:45 (5 min. predavanje + 5 min. diskusija)
Marko Simić (Beograd, Srbija)
Reviziona artroplastika kuka kod pacijentkinje sa izraženim stepenom osteoporoze: prikaz slučaja

15:45 - 15:55 (5 min. predavanje + 5 min. diskusija)
Nikola Bojić (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
Prikaz slučaja preloma XII grudnog pršljena uz neurološki deficit - sveobuhvatni pristup

15:55 - 16:05 (5 min. predavanje + 5 min. diskusija)
Marko Ostojić (Mostar, Bosna i Hercegovina)
Dijagnoza koja nam ne smije promaknuti: obostrana avaskularna nekroza kod 30-godišnjeg aktivnog sportaša. Prikaz slučaja

16:05 - 16:15 (5 min. predavanje + 5 min. diskusija)
Goran Kuljanin (Smederevo, Srbija)
Prikaz pacijenata lečenih zbog otvorenih preloma talusa


16:20 - 16:40  Kafe pauza


16:40 - 18:10
Bazična istraživanja, anestezija i terapija bola

Moderatori: Gorana Gvozden Gvozdenac, Zoran Hadžiahmetović, Svemir Čustović

16:40 - 16:50
Zoran Hadžiahmetović (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
Bioelastična ekstramedularna osteosinteza; predkliničko istraživanje i klinička primjena

16:50 - 16:57
Gorana Gvozden Gvozdenac (Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
Spinalna anestezija u ortopedskim zahvatima na donjim ekstremitetima

16:57 - 17:02
Uroš Novaković (Beograd, Srbija)
Povrede kičmene moždine i terapija metilprednizolonom

17:02 - 17:07
Svetlana Srećković (Beograd, Srbija)
Analgezija posle rekonstrukcije LCA - ima li mesta opioidima?

17:07 - 17:12
Edin Mešanović (Mostar, Bosna i Hercegovina)
Clinical efficacy of diazepam after whiplash: a randomized controlled study

17:12 - 17:19
Marija Kozomara Stanić (Beograd, Srbija)
3D T2 maping kod lezije hrskavice kolena

17:19 - 17:24
Goran Đuričić (Beograd, Srbija)
Uloga magnetne rezonance kao radiološke dijagnostičke procedure u otkrivanju uzroka bola u kolenu kod dece

17:24 - 17:29
Aleksandra Hadžiavdić (Doboj, Bosna i Hercegovina)
Rana rehabilitacija nakon ugradnje endoproteze kuka - naša iskustva

17:29 - 17:36
Slaven Babić (Zagreb, Hrvatska)
Primjena „Fast - track surgery“ programa u koštano - zglobnoj kirurgiji: prikaz prospektivne komparativne studije kod elektivne artroplastike kuka u neselektiranih pacijenata u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice

17:36 - 17:43
Svemir Čustović (Tuzla, Bosna i Hercegovina)
Influence of immigrant background on the outcome of total hip arthroplasty

17:43 - 17:48
Nemanja Gvozdenović (Novi Sad, Srbija)
Uticaj razlike dužine donjih ektremiteta na hod

17:48 - 17:55
Andrija Krstić (Niš, Srbija)
Da li je primena oksidisanog cirkonijuma u totalnoj artroplastici kuka povezana sa manjim habanjem u odnosu na ostale noseće površine? Sistemska analiza

17:55 - 18:00
Dženan Jahić (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
Finansiranje zdravstvenih usluga u javnom i privatnom sektoru - kuda idu novci?

18:00 - 18:05
Branka Marković (Beograd, Srbija)
Efekti primene mezoterapije na bol i funkcionalnost kod obolelih od osteoartritisa kolena

18:05 - 18:10
Dženan Jahić (Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
Primjena jedinstvenog cjenovnika zdravstvenih usluga kao osnova realnog finansiranja zdravstva


20:00 - 20:45  Otvorenje Kongresa


od 21:00  Večera

Newsletter prijava